PROPOSTAS E NECESIDADES VIXENTES NO BARRIO DE MONTE ALTO

Dentro do documento de peticións ou propostas, un documento vivo que estase a elaborar día a día coas vosas achegas, feitas ó concelleiro de barrio, resaltamos as máis importantes:

URBANISMO:

 • Plan de pavimentación e  acondicionamento de beirarrúas en mal estado (Adelaida Muro, Pedro Galán Calvete, etc…)
 • Solución ós cruces viarios dificultados pola escasa visibilidade (Perpendiculares a Avenida de Hércules, Marconi/Rúa da Torre, Cantábrico/Adelaida Muro, Intersección da Avenida de Hércules coa Rúa da Torre)
 • O problema de aparcamento no barrio, garantindo unha praza de aparcamento por vivenda nova construída, e maior vixilancia policial.
 • Redistribución e dotación de novas zoas de carga e descarga axeitadas á realidade actual do comercio no barrio.
 • PLAN INTEGRAL DO TENDIDO DAS INSTALACIÓNS. (Eliminación das baixantes de pluviais que rematan directamente nas beirarrúas á vez que se arranxen as beirarrúas, eliminación do tendido eléctrico aéreo por fachadas, trocar os tramos de fibrocemento que aínda existen na rede de abastecemento de auga…)
 • DOTACIÓN E ACTUALIZACIÓN DO MOBLAXE URBANO NAS PRAZAS E XARDÍNS. (Bancos en xardíns vencellados ás sombras, xogos infantís no Campo de Marte, Campo da Leña e xardín do cemiterio, fontes no xardín do Poligono de Durmideiras, aparatos de traballo psicomotriz para os nosos maiores, puntos de aparcamento de bicicletas, etc…)
 • CATALOGACIÓN DE CONTINUOS DE EDIFICACIÓN QUE TEÑAN INTERÉS  POLAS SUAS CUALIDADES ARQUITECTÓNICAS E AMBIENTAIS
 • PLAN DE REXENERACIÓN DE ESPAZOS PÚBLICOS.
 • PROBLEMÁTICAS XERADAS POLAS OBRAS ABANDOADAS. (Feches de obras em mal estado, acumulación de auga en obras que teñen feita excavación, andamios que levan máis de dez anos ocupando a beirarrúa, guindastres abandoados nas obras, etc…)
 • O posicionamento deste colectivo veciñal e totalmente contrario ó desenvolvemento do Polígono da Agra de Santo Amaro.
 • Activar o proceso de xeración dunha área metropolitana.

MEDIO AMBIENTE:

 • Dotación dun punto limpo para o barrio seguindo a proposta do PXOM. (Completar o servizo de punto limpo móvil, establecer un calendario fixo e estable das recollidas, campaña informativa sobre o teléfono para a recollida de enseres, sensibilizar á población sobre o beneficio da separación do lixo en orixe).
 • Alumeado eficiente.
 • Mantemento dos exemplares arbóreos do Campo de Marte e dos do corredor verde de Orillamar.
 • Pranta de reciclaxe de Nostián. ( Rebaixar a porcentaje do 65% de lixo non reciclado, trocar o  modelo actual que ten como produto final un compost que non cumpre os parámetros para a súa comercialización, tendo que pagar polo seu traslado a factorías de elaboración de fertilizantes)
 • Campaña de supresión dos vehículos abandoados.

MOBILIDADE

 • Autobús especial Universidade
 • Ampliación do percorrido da liña Nº5, pasando pola ronda de Monte Alto.
 • Ampliación da rede de plataformas de préstamo de bicicletas
 • Estudo de mobilidade

CULTURA, SOCIEDADE E EMPREGO

 • Recuperar o Cárcere Provincial para a cidadanía como equipamento público que teña como finalidade albergar usos sociais e culturais que veñan a subsanar as carencias do barrio e da cidade.
 • PLAN DE APOIO Ó PEQUENO COMERCIO
 • VIVEIROS DE pequenas  EMPRESAS PARA EMPRENDEDORES aproveitando os locais de titularidade pública que non teñen un uso asignado.
 • GARDERÍAS E CENTROS DE DÍA. ( Adecuar as prazas disponibles á demanda real da sociedade)
 • APERTURA DAS ÁREAS DE XOGO DOS EQUIPAMENTO EDUCATIVOS PÚBLICOS NOS HORARIOS NON LECTIVOS.
 • PARTICIPACIÓN CIDADÁ. (Avanzar nun modelo participativo real).
 • POLICÍA DE BARRIO

ORDENANZAS MUNICIPAIS

 • INCIDIR NO CUMPRIMENTO DAS ORDENANZAS MUNICIPAIS CANINAS
 • ESTUDAR EN PROFUNDIDADE A ORDENANZA MUNICIPAL QUE REGULA A  INSTALACIÓN DE ANTENAS DE TELEFONÍA MÓBIL