ASEMBLEA VECIÑAL ABERTA EXTRAORDINARIA

As xestións e presión veciñal fixo que o Concello da Coruña, logo dunha xuntanza onte coas Concelleiras de Barrio Carmen Hervada e Susana Pazo no local da Asociación, accedesen a paralizar a tala das árbores do Campo de Marte até non ter explicado á veciñanza os motivos de tal decisión.

Agradecemos a ambas concelleiras o ter atendido as nosas demandas e agardamos que a veciñanza sexa escoitada.

O Concello da Coruña Comeza A Pavimentación Da Rúa Pedro Galán Calvete.

No día de hoxe o Concello da Coruña comunica a pavimentación e mellora da rúa Pedro Galán Calvete. Saudamos e agradecemos que o Concello fose sensíbel ás demandas da Asociación de Veciñas e Veciños das Atochas – Monte Alto – Torre de Hércules así como da veciñanza en xeral e agardamos que no futuro tomen en consideración o resto de peticións presentadas.

A AVV ATOCHAS – MONTE ALTO – TORRE DE HÉRCULES REÚNESE CO CONCELLEIRO JUAN DE DIOS RUANO

Comunicado de Prensa

A Asociación de Veciñas e Veciños Atochas – Monte Alto – Torre de Hércules informa que, no día de onte, Mércores 1 de Febreiro, foi recibida no Pazo de María Pita polo Concelleiro de Barrio Juan de Dios Ruano.

En dita xuntanza, os representantes da nova directiva, presentáronlle un informe no que se recollen as deficiencias do barrio: transporte público, pavimentación, mobiliario urbano, iluminación e diferentes temas urbanísticos e sociais. O Concelleiro comunicou o seu coñecemento e que xa están a traballar sobre a súa base pero non concretou actuacións nin prazos debido a que están estudando os diferentes casos.

Así mesmo, tratáronse outros temas como o funcionamento das concelleiras e concelleiros de barrio e ambas partes acordaron unha futura reunión que, posibelmente, será na primavera.

XUNTA DIRECTIVA
A.V.V. ATOCHAS – MONTE ALTO – TORRE DE HÉRCULES

CAMPO DE MARTE E COLEXIO CURROS ENRÍQUEZ: MATERIAS PENDENTES

A Coruña, 26 Xaneiro 2012

 

COMUNICADO DE PRENSA

 

CAMPO DE MARTE E COLEXIO CURROS ENRÍQUEZ: MATERIAS PENDENTES

A Asociación de Veciñas e Veciños Atochas – Monte Alto – Torre de Hércules, a través do seguinte comunicado, quere denunciar o estado de esquecemento no que se atopa o Campo de Marte e o Colexio Curros Enríquez, situado no mesmo.

Consideramos imprescindíbel unha mellora integral dun dos parques máis emblemáticos do noso barrio. Un parque que carece, a día de hoxe, duns servizos públicos que cumpran unhas normas básicas de hixiene e limpeza, cando son moitas as persoas que fan uso dos mesmos. Un parque que carece dunha boa iluminación impedindo ás nais e pais poder vixiar aos cativos e cativas que xogan no mesmo e un parque que demanda unha reparación urxente dos xogos infantís e unha ampliación dos mesmos.

Do mesmo xeito denunciamos o estado de abandono no que se atopa o Colexio Curros Enríquez, na zona exterior da Avenida de Hércules, que xa está a provocar desprendementos en parte da súa fachada, como aconteceu hai unhas semanas, co conseguinte perigo para a veciñanza que transita dita rúa así como para as cativas e cativos que fan uso do centro.

A Asociación de Veciñas e Veciños Atochas – Monte Alto – Torre de Hércules esixe ao Goberno Municipal unha resposta ante a demanda dunha veciñanza que, a día de hoxe, non foi escoitada a pesares de ter pedido, a través das instancias oportunas, unha reunión co seu Concelleiro de Barrio Juan de Dios Ruano. Xa notamos que se pasea polo barrio antes das eleccións e logo esquece todo.

ASOCIACIÓN DE VECIÑAS E VECIÑOS

ATOCHAS – MONTE ALTO – TORRE DE HÉRCULES

Foto do desprendemento.

Foto do Servizo Público.

POLÍGONO DA AGRA DE SAN AMARO

CRONOLOXÍA

1993: Sendo concelleiro de urbanismo S. Fernández Moreda, fírmase un convenio con diversos  propietarios da Agra de S. Amaro sobre a  cesión de terreos para o futuro paseo marítimo, ofrecéndolles a recalificación no PXOM dos terreos restantes coma urbanos e con edificabilidade do 1,5m/m2, nos que os promotores proxectan construír cinco torres residenciais de oito prantas de altura. A que supostamente recibe un trato distinto é a familia do exedil Carlos González-Garcés, que non cedendo ningún metro cadrado para o Paseo Marítimo, conseguen que as súas propiedades sexan incluídas entre as dos nove agraciados polo cambio urbanístico.

1997: Apróbase o Plan Especial de Protección da Torre, que destina as parcelas do Agra de S. Amaro a parques públicos e prohíbe edificar.

1998: Apróbase o PXOM, recalificando os terreos para levantar a prohibición para construir, aínda que baixa a edificabilidade do 1,5 pactado inicialmente pola Concellaría de Urbanismo ó 0,8, non por falta de vontade, senón porque unha edificabilidade do 1,5 non cabía dentro do sector de S. Amaro. Os propietarios fan unha primeira reclamación.

2002: O Concello acorda, no pleno do 15 de abril, unha compensación pola diminución da edificabilidade. O 11 de Novembro apróbase o estudo de detalle da Agra de S. Amaro, firmado polo arquitecto César Otero Grille. Dito estudo de detalle incumplía o articulado do Plan Xeral do 98, que establecia a vixencia do Plan Especial de Protección da Torre, que destinaba a parques públicos as parcelas da Agra de S. Amaro e prohibía edificar. Por si isto fora pouco, contraviña  a Ley de Patrimonio Cultural de Galicia, ó ser aprobado sen contar co  informe de Patrimonio.

2003: O entonces alcalde, Fco. Vázquez, pide valoración económica de dita compensación. Esta ascende segundo o estudo a 11.292.513, 11 de euros, por un dos polígonos de S. Amaro. A promotora COVIGA reclama xudicialmente.

2005: Sentencia do TSXG favorable a COVIGA. Hoxe en execución. Patrimonio advirte ó Goberno Local que contravén as normas do Plan Especial de Ordenación e Protección da península da Torre.

2008: Apróbase o Proxecto de Compensación do 1º polígono do Agra. Acórdase eximir ós propietarios da cesión ó Concello do 10% da edificabilidade que lles correspondía, e que estimaron en 3.382.263,63 € (909,92 €/metro edificable).

2009: Declaración da Torre de Hércules como Patrimonio da Humanidade. Dende  a UNESCO, prohíbese edificar neste entorno, tal e como xa establece o Plan Especial aprobado polo Concello no ano 1997, e incluído no PXOM do ano 1998. Desoíndo estas advertencias se inclúe esta urbanización na revisión do Plan Xeral de Ordenación Municipal do 2009, aínda en trámite.

2010: Patrimonio lembra, no seu informe sobre o plan, as súas propias advertencias e as recomendacións da UNESCO para reforzar a prohibición de construír na Torre. A AA.VV. de Atochas-Monte Alto-Torre de Hércules presenta alegacións ó PXOM do 2009, documento que ten rexistro de entrada no Concello con data do 17/02/ 2010. Nel refléxanse a preocupación polos problemas urbanísticos do barrio, motivados polo fracaso do Plan Xeral do 98, do que sobrevive o Polígono da Agra de S. Amaro (API-Q15), con edificacións en altura non adaptadas ás novas ordenanzas plantexadas no PXOM 2009, e cunha edificabilidade que o fai prácticamente inexecutable ademáis de estar redactado en base a uns convenios que terían que ser renegociados para a súa adaptación á LOUGA.

O Grupo Municipal do BNG, condiciona a aprobación definitiva do pxom do 2009 á recuperar ou reverter os solos que polo seu valor estratéxico deben de ser preservados da acción urbanizadora, con especial atención á contorna da Torre de Hércules. O Goberno de coalición acóllese ao informe de Patrimonio para paralizar unha macrourbanización que xera rexeitamento social.

2011: Na xuntanza na Concellaría de Urbanismo o 21 de Febreiro, sobre as alegacións ó PXOM 2009, anúnciase á directiva da asociación de veciños que tendo en conta o informe de Patrimonio, o artigo 104.2 da LOUGA, o Agra de S. Amaro catalógase coma espazo libre privado. O posicionamento do colectivo veciñal é o de catalogar o espazo como libre público, tal e como estaba recollido no Plan Especial de Protección da Torre de Hércules, entendendo que esta catalogación é a única que fai viable a posta en valor da contorna da Torre de Hércules ao tempo que dar cumprimento ás recomendacións da UNESCO.

Actualmente, Negreira negocia cos promotores para evitar a vía xudicial e acordar as compensacións, aínda que non garantiza que non haberá edificacións no entorno do vello faro, só asegura que non se construirán “mamotretos” coma os ideados polo goberno de Paco Vázquez. Ao tempo, premia a César Otero Grille, redactor do estudo de detalle de S. Amaro no ano 2002, (que plantexaba a construcción de cinco torres residenciais de oito prantas de altura, incumplindo o PXOM de 1998 e o Plan Especial de Protección da Torre, ademáis de contravir a Ley de Patrimonio Cultural de Galicia), co nomeamento de Director da Área Municipal de Urbanismo.

Para o colectivo veciñal resulta preocupante un novo punto de partida no que se recoñece que non se garante que a  Agra de S. Amaro quede libre de edificacións, ou calquera declaración que no intre do proceso do que estamos comece dicindo “las técnicas urbanísticas dan mucho juego…”.

Tanto Concello coma Xunta se pasan a pelota de asumir o pago das indemnizacións, que os promotores estiman en 60 millóns e o Concello en 42 millóns, (incluíndo os terreos que se cederon para o Paseo), dos que pagaría o Concello 11,2 millóns das compensacións.

A dúbida é quen paga os 31 millóns restantes (37.000 m2 por 909,92€/m2), a Xunta non está disposta a pagalos porque entende que, se o Concello é quen ten a competencia de conceder ou denegar licencias, é quen debe indemnizar. Tamén lembra que este proceso foi nulo dende o principio xa que incumplía tanto a Ley do Patrimonio Cultural de Galicia, coma o propio PXOM, no tocante ó Plan Especial de Protección da Torre (1997).

O anterior goberno municipal socialista sostén que é a Xunta quen ten que compensar ós promotores, algo ó que se opón tanto a Xunta coma o actual equipo de Negreira. Mentras, o BNG, oposto a éste proxecto dende o principio, insiste en que se pode anular sen compensar ós promotores para evitar así unha responsabilidade económica millonaria, aínda que recoñece que os antigos propietarios expropiados do Paseo Marítimo, si poderían ter dereito a unha indemnización, ó non cumplirse o convenio acordado.

Protexer e por en valor a  contorna da Torre de Hércules, Patrimonio da Humanidade, xerando un espazo público é o único xeito de preservar a Agra S. Amaro para que esté por riba de calquera actuación presente, pasada ou futura.

PROPOSTAS E NECESIDADES VIXENTES NO BARRIO DE MONTE ALTO

Dentro do documento de peticións ou propostas, un documento vivo que estase a elaborar día a día coas vosas achegas, feitas ó concelleiro de barrio, resaltamos as máis importantes:

URBANISMO:

 • Plan de pavimentación e  acondicionamento de beirarrúas en mal estado (Adelaida Muro, Pedro Galán Calvete, etc…)
 • Solución ós cruces viarios dificultados pola escasa visibilidade (Perpendiculares a Avenida de Hércules, Marconi/Rúa da Torre, Cantábrico/Adelaida Muro, Intersección da Avenida de Hércules coa Rúa da Torre)
 • O problema de aparcamento no barrio, garantindo unha praza de aparcamento por vivenda nova construída, e maior vixilancia policial.
 • Redistribución e dotación de novas zoas de carga e descarga axeitadas á realidade actual do comercio no barrio.
 • PLAN INTEGRAL DO TENDIDO DAS INSTALACIÓNS. (Eliminación das baixantes de pluviais que rematan directamente nas beirarrúas á vez que se arranxen as beirarrúas, eliminación do tendido eléctrico aéreo por fachadas, trocar os tramos de fibrocemento que aínda existen na rede de abastecemento de auga…)
 • DOTACIÓN E ACTUALIZACIÓN DO MOBLAXE URBANO NAS PRAZAS E XARDÍNS. (Bancos en xardíns vencellados ás sombras, xogos infantís no Campo de Marte, Campo da Leña e xardín do cemiterio, fontes no xardín do Poligono de Durmideiras, aparatos de traballo psicomotriz para os nosos maiores, puntos de aparcamento de bicicletas, etc…)
 • CATALOGACIÓN DE CONTINUOS DE EDIFICACIÓN QUE TEÑAN INTERÉS  POLAS SUAS CUALIDADES ARQUITECTÓNICAS E AMBIENTAIS
 • PLAN DE REXENERACIÓN DE ESPAZOS PÚBLICOS.
 • PROBLEMÁTICAS XERADAS POLAS OBRAS ABANDOADAS. (Feches de obras em mal estado, acumulación de auga en obras que teñen feita excavación, andamios que levan máis de dez anos ocupando a beirarrúa, guindastres abandoados nas obras, etc…)
 • O posicionamento deste colectivo veciñal e totalmente contrario ó desenvolvemento do Polígono da Agra de Santo Amaro.
 • Activar o proceso de xeración dunha área metropolitana.

MEDIO AMBIENTE:

 • Dotación dun punto limpo para o barrio seguindo a proposta do PXOM. (Completar o servizo de punto limpo móvil, establecer un calendario fixo e estable das recollidas, campaña informativa sobre o teléfono para a recollida de enseres, sensibilizar á población sobre o beneficio da separación do lixo en orixe).
 • Alumeado eficiente.
 • Mantemento dos exemplares arbóreos do Campo de Marte e dos do corredor verde de Orillamar.
 • Pranta de reciclaxe de Nostián. ( Rebaixar a porcentaje do 65% de lixo non reciclado, trocar o  modelo actual que ten como produto final un compost que non cumpre os parámetros para a súa comercialización, tendo que pagar polo seu traslado a factorías de elaboración de fertilizantes)
 • Campaña de supresión dos vehículos abandoados.

MOBILIDADE

 • Autobús especial Universidade
 • Ampliación do percorrido da liña Nº5, pasando pola ronda de Monte Alto.
 • Ampliación da rede de plataformas de préstamo de bicicletas
 • Estudo de mobilidade

CULTURA, SOCIEDADE E EMPREGO

 • Recuperar o Cárcere Provincial para a cidadanía como equipamento público que teña como finalidade albergar usos sociais e culturais que veñan a subsanar as carencias do barrio e da cidade.
 • PLAN DE APOIO Ó PEQUENO COMERCIO
 • VIVEIROS DE pequenas  EMPRESAS PARA EMPRENDEDORES aproveitando os locais de titularidade pública que non teñen un uso asignado.
 • GARDERÍAS E CENTROS DE DÍA. ( Adecuar as prazas disponibles á demanda real da sociedade)
 • APERTURA DAS ÁREAS DE XOGO DOS EQUIPAMENTO EDUCATIVOS PÚBLICOS NOS HORARIOS NON LECTIVOS.
 • PARTICIPACIÓN CIDADÁ. (Avanzar nun modelo participativo real).
 • POLICÍA DE BARRIO

ORDENANZAS MUNICIPAIS

 • INCIDIR NO CUMPRIMENTO DAS ORDENANZAS MUNICIPAIS CANINAS
 • ESTUDAR EN PROFUNDIDADE A ORDENANZA MUNICIPAL QUE REGULA A  INSTALACIÓN DE ANTENAS DE TELEFONÍA MÓBIL

CONCURSO DE IDEAS PARA REFORMULAR O PASEO MARÍTIMO

O actual paseo marítimo da cidade da Coruña, duns 12 kilómetros, foi iniciado na década dos 90 e as súas últimas ampliacións pertencen á década do 2000.

A evolución do tráfico rodado e dos diferentes xeitos de mobilidade, a cultura e as actividades de lecer da poboación, así como novas necesidades de tipo ambiental e de seguridade, fan que esta infraestructura que tanto marcou a fachada da ciudade, precise unha revisión.

Así, o Concello da Coruña considerou oportuno re-estudar o tramo do litoral da ensenada do Orzán, convocando un concurso de ideas aberto a todos os cidadáns tentando atopar a  mellor proposta para a reordenación do litoral da ciudade da  Coruña.

VER +

A CRISE DO LADRILLO PONLLE FRENO Á CONSTRUCIÓN

Un total de 8.760 vivendas permanecen pendentes de construir en distintas zonas da cidade, dende que se aprobou o Plan Xeral en 1998. De entre elas, as urbanizacións do Portiño (3200) e S.Pedro de Visma (3500) son nas que máis se tería construído, seguidas das Xubias (850), As Percebeiras (520), na zona do Millenium, e A Mestranza (300), ademais do  Parque da Agra (300). Sen esquecer que a previsión inicial incluía  a construción na Agra de San Amaro (333), un polígono que non será unha realidade xa que a actual equipa de goberno mantén a mesma posición que a anterior ó respecto da denegación da licencia de construción.

A principal causa destas paralizacións,  sen dúbida, é a crise inmobiliaria, que vai aprazando as construccións pola falla de creto  e o exceso de oferta que hai na cidade. E todo iso, sen que a suspensión das licencias para construír afecte a estas urbanizacións.

Tendo en conta o que si se construíu do Plan Xeral do 98 e que en parte tamén está sen vender, as moitísimas vivendas sen habitar que existen na cidade, e lembrando que nos últimos dez anos (2000-2010) A Coruña capital só medrou en 4278 habitantes. Teñen chollo feito para décadas.

VEHÍCULOS ABANDOADOS

Para evitar os custes que supón a tramitación dos expedientes de vehículos abandoados na rúa, a Policía local informa a través dunhas pegatinas dirixidas ós propietarios dos mesmos coches, de que chamando ó teléfono gratuito 900-701 157, unha empresa autorizada se encarga de retiralos e tramitar a baixa do vehículo. No mesmo acto de entrega se lle abonan ó dono do vehículo 50 €.